19.05.2010  |  Vedení FK APOS Blansko

Valná hromada proběhne ve fotbalové hospůdce

Valná hromada proběhne ve fotbalové hospůdce

B l a n s k o - Valná hromada občanského sdružení FK APOS Blansko, která se koná v sobotu 29. května 2010 od 13:00 nakonec proběhne v prostorách fotbalové hospůdky na stadionu Na Údolní. Její program zůstává nezměněn.

 
 
Program mimořádné valné hromady:
1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Schválení volebního řádu
3. Volba nových členů a náhradníků výkonného výboru
4. Volba nových členů a náhradníků revizní komise
5. Zakončení

Právo účastnit se valné hromady mají členové sdružení starší 18 let. Mladší členové mají právo účasti na valné hromadě bez možnosti hlasovat a volit.

Registrace účastníků valné hromady bude zahájena v 12:30 hod. Při registraci předloží každý účastník valné hromady občanský průkaz. Zplnomocněný zástupce člena sdružení se navíc prokáže plnou mocí.

Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomno více než 30 % všech členů sdružení starších 18 let.

Pro případ, že valná hromada nebude schopna usnášení ani 30 minut po stanoveném začátku jejího jednání, bude svolána náhradní valná hromada s nezměněným programem. Náhradní valná hromada se bude konat a bude schopna se usnášet bez ohledu na počet členů, kteří se jí účastní.
výkonný výbor FK APOS Blansko, občanské sdružení
 
 

 
 
 
Copyright © 2007-2020 FK Blansko & eSports.cz, s.r.o. | Informace o autorských právech a kontakt na redakci webu