Zlín

Blansko

4:1

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Zlín

Blansko

4

1

vs

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Po sobotní náhradní valné hromadě občanského sdružení FK Blansko vydává vedení klubu následující tiskovou zprávu.
Valná hromada projednala návrh výkonného výboru na změnu názvu občanského sdružení tak, že nový název občanského sdružení zní: FK Blansko

Pro změnu názvu občanského sdružení na FK Blansko hlasovalo 100 % členů přítomných na valné hromadě, valná hromada všemi hlasy přítomných členů schválila předložený návrh na změnu názvu občanského sdružení.

Dále se valná hromada zabývala změnami stanov občanského sdružení. Navržené změny stanov vyplývají:

a) ze změny názvu občanské sdružení, o které bylo rozhodnuto v rámci předchozího bodu programu,

b) požadavku na soulad Stanov občanských sdružení, které jsou členskými kluby FAČR se stanovami Fotbalové asociace České republiky. Jde o zkrácení funkčního období členů výkonného výboru z 5 let na pouhé 4 roky a zkrácení povinnosti výkonného výboru svolat valnou nejméně jedenkrát za 5 let na pouhé 4 roky.

Pro změnu stanov vyplývající z bodů a) a b) hlasovalo 100 % členů přítomných na valné hromadě, valná hromada všemi hlasy přítomných členů schválila navržené změny stanov občanského sdružení v bodech a) a b).

c) požadavku přítomných členů náhradní mimořádné valné hromady na možnost zániku členství v OS FK Blansko nejen vyloučením, ale i vyškrtnutím a jejího zapracování do textu stanov.

Pro navržené doplnění: „Vyškrtnut může být člen, který je dlužen členské příspěvky za období delší než dva roky nebo je v prodlení s plněním jiného peněžitého závazku vůči sdružení po dobu delší jednoho roku.“ hlasovalo 75% členů přítomných na valné hromadě, valná hromada většinou hlasů přítomných členů schválila i tyto navržené změny stanov občanského sdružení

Valná hromada pověřila výkonný výbor vyhotovením nového úplného znění stanov občanského sdružení a uložila mu oznámit provedené změny stanov v zákonné lhůtě Ministerstvu vnitra ČR a FA ČR a provést veškeré další úkony nezbytné k tomu, aby občanské sdružení mohlo pod novým názvem startovat jarní části sezóny 2011 - 2012.

Valná hromada dále pověřila výkonný výbor prověřit aktuálnost seznamu členské základny občanského sdružení FK Blansko jeho porovnáním se seznamem zakládajících členů v zakládající listině a se zápisy z jednání VV z let 2004 - 2011 o přijetí nových členů občanského sdružení. Dále pověřila výkoný výbor vyškrtnutím členů, kteří jsou dlužni členské příspěvky za období delší než dva roky a svůj dluh vůči občanskému združení neprodlenně neuhradí. Valná hromada ukládá VV zveřejnit aktualizovaný seznam členů starších 18 let na internetových stránkách klubu nejpozději do 30. 6. 2012.

Výše členského příspěvku Občanského sdružení FK Blansko činí 300,- Kč ročně.

Členské příspěvky je možné zaplatit převodem na číslo účtu FK Blansko 1364399379 / 0800, variabilním symbolem pro identifikaci odesílatele je Vaše rodné číslo. Tuto částku je možné zaplatit i hotově přímo místopředsedovi a hospodáři FK Blansko panu Břetislavu Strážnickému před jednáním VV FK Blansko každé pondělí v 17:00, nebo při domácím fotbalovém utkání. Pokud máte zájem se v Občanském sdružení FK Blansko i nadále sdružovat, s platbou dlouho neotálejte!