Senica

Blansko

2:1

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů

vs

Senica

Blansko

2

1

vs

Blansko

Třinec

07.03.2021 | 10:15

Rozpis zápasů
B l a n s k o - Výkonný výbor občanského sdružení FK APOS Blansko Vás zve na mimořádnou valnou hromadu sdružení, která se uskuteční v sobotu 23. ledna 2010 od 10:00 ve fotbalové hospůdce na stadionu na Údolní v Blansku.

Program mimořádné valné hromady:
1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady
2. Vzetí na vědomí odstoupení členů a náhradníků výkonného výboru
3. Vzetí na vědomí odstoupení členů a náhradníků revizní komise
4. Schválení volebního řádu
5. Volba nových členů a náhradníků výkonného výboru
6. Volba nových členů a náhradníků revizní komise
7. Zakončení

Právo účastnit se valné hromady mají členové sdružení starší 18 let. Mladší členové mají právo účasti na valné hromadě bez možnosti hlasovat a volit.
Registrace účastníků valné hromady bude zahájena v 9:30 hod. Při registraci předloží každý účastník valné hromady občanský průkaz. Zplnomocněný zástupce člena sdružení se navíc prokáže plnou mocí.
Valná hromada je schopna usnášet se, je-li přítomno více než 30 % všech členů sdružení starších 18 let.
Pro případ, že valná hromada nebude schopna usnášení ani 30 minut po stanoveném začátku jejího jednání, bude svolána náhradní valná hromada s nezměněným programem. Náhradní valná hromada se bude konat a bude schopna se usnášet bez ohledu na počet členů, kteří se jí účastní.

výkonný výbor
FK APOS Blansko, občanské sdružení

Volební řád pro volbu členů a náhradníků výkonného výboru a revizní komise FK APOS Blansko

1. Volba členů a náhradníků výkonného výboru a revizní komise FK Blansko se uskuteční tajnou volbou pomocí volebních lístků.

2. Všichni účastníci valné hromady obdrží před zahájením valné hromady volební lístek pro volbu členů výkonného výboru a volební lístek pro volbu členů revizní komise. Ke kandidátům uvedeným na volebních lístcích je možné doplnit další kandidáty, a to na základě návrhu kteréhokoliv účastníka valné hromady. Doplněný kandidát musí před zahájením volby vyslovit souhlas se svým uvedením na volební lístek. Maximální počet kandidátů pro volbu členů výkonného výboru je 15. Maximální počet kandidátů pro volbu členů revizní komise je 10.

3. Volí se nejvýše pět členů a tři náhradníci výkonného výboru a nejvýše tři členové a jeden náhradník revizní komise. Nedosáhne-li počet kandidátů na volebním lístku tento počet (8 kandidátů do výkonného výboru, 4 kandidáti do revizní komise), volí se takový počet členů a náhradníků výkonného výboru a revizní komise, jaký je uveden na volebním lístku.

4. Volba se provádí tím způsobem, že účastník označí (zakroužkuje) pořadová čísla těch kandidátů, které volí do výkonného výboru a revizní komise. Zakroužkovaných kandidátů může být maximálně osm pro volbu do výkonného výboru a maximálně čtyři pro volbu do revizní komise. V případě, že na voleb¬ním lístku není označen žádný kandidát nebo je označeno více kandidátů než je maximální počet (tj. více než osm kandidátů při volbě výkonného výboru, více než čtyři kandidáti při volbě revizní komise), je volební lístek neplatný.

5. Vyplněný volební lístek účastník osobně vloží do hlasovací urny.

6. Členy výkonného výboru (revizní komise) se stávají kandidáti, kteří získají nadpoloviční většinu hlasů z celkové počtu přítomných, v pořadí podle počtu hlasů, které obdrželi. V případě, že není zvolen potřebný počet členů výkonného výboru nebo revizní komise v prvním kole hlasování, rozhodne se o zbývajících členech výkonného výboru (revizní komise) ve druhém kole, a to opět tajnou volbou. Do druhého kola postupují kandidáti, kteří nezískali nadpo¬loviční většinu hlasů, doplnění o případné další kandidáty navržené účastníky valné hromady. Členy výkonného výboru (revizní komise) se ve druhém kole stávají kandidáti s nejvyšším počtem získaných hlasů.

7. Kandidáti pro volbu členů výkonného výboru, kteří se umístí na 6. až 8. místě se stávají 1., 2. a 3. náhradníkem pro případ odstoupení člena výkonného výboru nebo jiného důvodu snížení počtu členů výkonného výboru. Kandidát pro volbu členů revizní komise, který se umístí na 4. místě se stává náhradníkem pro případ odstoupení člena revizní komise nebo jiného důvodu snížení počtu členů revizní komise. V případě stejného počtu obdržených hlasů dvou nebo více kandidátů rozhoduje o jejich pořadí umístění kandidátů na volebním lístku.