Blansko

Bystřice

1:0

Blansko

Vrchovina

29.01.2022 | 11:30

Rozpis zápasů

vs

Blansko

Bystřice

1

0

vs

Blansko

Vrchovina

29.01.2022 | 11:30

Rozpis zápasů
FK Blansko, z.s., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČ: 266 06 623 Dne 3. 9. 2019 od 18:00 hodin se bude konat v Dělnickém domě (Hybešova 1, Blansko) v sále S2 valná hromada FK Blansko, z.s. s tímto programem:

1. Zahájení, usnášeníschopnost valné hromady, volba orgánů valné hromady

2. Zpráva o činnosti výkonného výboru za rok 2018

3. Schválení účetní závěrky FK Blansko, z.s. za rok 2018

4. Rozhodnutí o počtu členů výkonného výboru

5. Schválení volebního řádu

6. Volba členů výkonného výboru a náhradníků výkonného výboru

7. Volba členů revizní komise a náhradníků revizní komise

8. Zakončení

Prezence účastníků bude zahájena od 17:30 hodin.

Návrh Volebního řádu je uveden v příloze této pozvánky. Účetní závěrka FK Blansko, z.s. za rok 2018 je členům spolku k nahlédnutí v sídle spolku po předchozí domluvě a bude rovněž k dispozici na valné hromadě.

Srdečně zveme všechny členy FK Blansko, z.s.

Za výkonný výbor FK Blansko, z.s. Ing. Bc. Jiří Crha, předseda VV FK Blansko, z.s.

Příloha pozvánky:

NÁVRH

Volební řád pro volbu členů výkonného výboru a revizní komise

FK Blansko, z.s., se sídlem Údolní 1826/10, 678 01 Blansko, IČ: 266 06 623

1. Volba členů a náhradníků výkonného výboru a revizní komise FK Blansko, z.s. se uskuteční tajnou volbou pomocí samostatných volebních lístků. Volit se bude vždy skupina kandidátů na členy a náhradníky výkonného výboru a skupina kandidátů na členy a náhradníky revizní komise, nikoliv jednotliví členové a náhradníci výkonného výboru a revizní komise.

2. Všichni účastníci valné hromady obdrží před zahájením valné hromady volební lístek pro volbu skupiny členů výkonného výboru a volební lístek pro volbu skupiny členů revizní komise. Ke skupinám kandidátů uvedeným na volebních lístcích je možné doplnit další skupiny, a to na základě návrhu kteréhokoliv účastníka valné hromady. Doplněná skupina členů výkonného výboru musí mít nejméně tolik členů, kolik jich bude mít výkonný výbor pro další období na základě rozhodnutí dle bodu 4. programu valné hromady. Doplněná skupina členů revizní komise musí mít nejméně 3 členy. Doplnění kandidáti musí být členy FK Blansko, z.s. a před zahájením volby musí vyslovit souhlas se svým uvedením na volební lístek.

3. Volí se jedna skupina členů a náhradníků výkonného výboru a jedna skupina členů a náhradníků revizní komise.

4. Volba se provádí tím způsobem, že účastník označí (zakroužkuje) pořadové číslo skupiny kandidátů, kterou volí do výkonného výboru a pořadové číslo skupiny kandidátů, kterou volí do revizní komise. Zakroužkována může být maximálně jedna skupina pro volbu do výkonného výboru a maximálně jedna skupina pro volbu do revizní komise. V případě, že na volebním lístku není označena žádná skupina nebo je označeno více skupin než jedna, je volební lístek neplatný.

5. Vyplněný volební lístek účastník vloží do hlasovací urny.

6. Členy a náhradníky výkonného výboru, resp. revizní komise se stávají kandidáti uvedení ve skupině, která získala většinu hlasů z celkového počtu přítomných. V případě, že není takto zvolena žádná skupina členů výkonného výboru nebo revizní komise v prvním kole hlasování, rozhodne se o zvolení skupiny členů výkonného výboru, resp. revizní komise ve druhém kole, a to opět tajnou volbou. Do druhého kola postupují skupiny kandidátů, které se v prvním kole volby umístily na prvním a druhém místě. Členy a náhradníky výkonného výboru, resp. revizní komise se ve druhém kole stávají kandidáti uvedení ve skupině s nejvyšším počtem získaných hlasů.

7. Členy výkonného výboru se stávají kandidáti v počtu odsouhlaseném rozhodnutím v rámci bodu 4. programu valné hromady podle pořadí, v jakém jsou uvedeni ve zvolené skupině na volebním lístku. Členy revizní komise se stávají 3 kandidáti podle pořadí, v jakém jsou uvedeni ve zvolené skupině na volebním lístku. Ostatní kandidáti zvolené skupiny uvedení na volebním lístku se stávají náhradníky do výkonného výboru, resp. revizní komise.